:::Informacje w sprawie ochrony danych osób fizycznych

Sekretariat czynny:
w poniedziałki 
w godz. 11:30 - 12:30
w środy i piątki 
w godz. 11:00 - 12:30.
ul. Orkana 47 
Telefon: 606 530 239
Mail: uniwersytet3@gmail.com
Serdecznie zapraszamy


 


 
  

 


Informacja dla chóru "Cantabile"
Od dnia 19 października br. zawiesza się do odwołania zbiorowe próby chóru.
W każdy poniedziałek w godz.16.00-18.00 Pani Zosia Zborek będzie prowadziła warsztaty muzyczne i indywidualne przygotowania chórzystek do repertuaru pieśni patriotycznych.
Informacja dla grupy plastycznej
Pan Jan Kolecki również będzie prowadził indywidualne zajęcia dla osób przygotowujących obrazy na zaplanowane wernisaże.
Zajęcia pana Piotra Koleckiego są zawieszone do odwołania.

Zarząd RUTW


Osoby, które chcą wziąć udział w "Kweście na renowację grobów żołnierzy", proszone są o kontakt z p. Stanisławem Kiersztynem, tel. 600 642 172.


Za nami IV Rajd im. Juliana Kawalca

Około dwudziestu osób, w większości słuchaczy uniwersytetu ruszyło na wędrówkę z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju na Krzywoń. W miejscu startu, na placu "Pod Grzybkiem", powitała wszystkich uczestników w imieniu organizatorów prezes Elżbieta Szarawara, a Beata Śliwińska przypomniała historię rajdu. Jego celem jest upamiętnienie Honorowego Obywatela Rabki-Zdroju, pisarza, autora słynnej "Harfy Gorców", poety i publicysty Juliana Kawalca, przez lata związanego z uzdrowiskiem. Pierwszy rajd odbył się w 2016 roku, w 100 rocznice urodzin pisarza, przypadającą na 11 października. Wtedy też w Parku Zdrojowym otwarto alejkę jego imienia.

W drodze na Krzywoń uczestnicy rajdu zatrzymali się obok domu Juliana Kawalca, gdzie wspominali poetę i dr. Jerzego Żebraka.

Organizatorami rajdu byli: Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku i Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.

Zdjęcia: Piotr Kuczaj


Drodzy słuchacze,
biorąc pod uwagę niewielką liczebność grup /5-8 osób/,zajęcia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu zasad DDM /dystans, dezynfekcja, maseczki/. Decyzja o udziale w zajęciach należy do każdego uczestnika na własną odpowiedzialność.
Informujemy, że 
- od 12.10 /poniedziałek/ próby chóru odbywać się będą w grupach sekcyjnych- soprany o godz.16.00, soprany o godz.17.00.
- Gimnastyka z elementami tańca od 09.10 /piątek/, 
- gimnastyka z elementami jogi od 13.10 /wtorek/, 
- warsztaty „Ślad ołówka” od 07.10 /środa/, 
- lektorat języka angielskiego od 08.10. /czwartek/. 
- Warsztaty plastyczne i aerobik w wodzie – kontynuacja w tym samym terminie.
O inauguracji roku akademickiego można przeczytać informację na stronie gorce24.pl i stronie rabka.pl 

W imieniu Zarządu RUTW
Elżbieta Szarawara


Czasem musi być Walne – tak wynika ze Statutu


PS. Na zdjęciach uwiecznił uroczystość tego popołudnia Jasiu Ciepliński – wielkie dzięki -  MK.          :::zdjęcia
i choć lekko spóźnione – ale czas taki – 29 września 2020 r. przy licznej obecności naszych członków, za co wielki ukłon w stronę przybyłych, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2020/2021 wspólnym odśpiewaniem Gaudeamus Igitur przy mocnym wsparciu naszych Cantabilistek pod dyrekcją Zosi Zborek wraz z zaproszonym gościem panem burmistrzem Leszkiem Świdrem. Krótki koncert chóru utworów ludowych, nie pomijając naszych granicznych sąsiadów, uświetnił uroczystość. Zebranym członkom powitanym przez Prezesa RUTW zostały przedstawione sprawozdania za miniony rok: merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Zebranie otworzyła nasza koleżanka senior Grażyna Lysy, a przewodniczącą i zarazem prowadzącą była Beata Śliwińska. Zarząd otrzymał absolutorium, a 5 Uchwał przyjęto jednogłośnie. Wszystko, mimo napiętego programu, poszło sprawnie, za co pochwalił nas sam pan Burmistrz. Plan pracy na aktualny rok przedstawiła wiceprezes, ale realizacja uzależniona będzie od fal nasilenia pandemii. 
Życzmy sobie zdrowia i chęci działania, no i odwagi – bo do takich świat należy. 

Małgorzata Kaznowska


Warsztaty muzyczno-plastyczno-brydżowe


::: zdjęcia

Słuchacze Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniach 15-17 września 2020 r. przebywali w Ośrodku PCK w Mszanie Dolnej na warsztatach muzyczno-plastyczno-brydżowych. Częściowy koszt pobytu został sfinansowany przez MKPiRPA.
W przerwach zajęć artystyczno-brydżowych uczestnicy warsztatów skorzystali z kilkugodzinnych zajęć poświęconych prawidłowym spacerom z kijkami /Nordic Walking/ jako formie alternatywnego sposobu wolnego czasu dla osób 60+ zapobiegającego nieprawidłowej postawie, schorzeniom kręgosłupa, a także jako sposób walki z nałogami. Ponadto dr Lidia Matysiak przeprowadziła 2-godzinną pogadankę o zdrowym stylu życia wolnym od wszelkich uzależnień, tj. lekomanii, nikotynizmu i alkoholizmu , czyli uzależnień dotykających osób w szczególności starszych i dotkniętych samotnością. 
Chórzystki śpiewały od świtu do kolacji z przerwą na śniadanie i obiad, brydżyści grali od śniadania do nocy, plastycy malowali co ciekawsze krajobrazy. 
Pogoda dopisała, było z kim i gdzie spacerować i co malować, a pani kucharka żywiła nas po królewsku, za co serdecznie dziękujemy. 

Nauki nigdy dość
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie zwalnia tempa szkoleń, na które i nasz RUTW dostaje zaproszenia. Skorzystały tym razem z warsztatów panie prezes Elżbieta Szarawara i wiceprezes Krystyna Wojdyło, a ja mimo, że na etacie kierowcy, nie ominęłam żadnego wykładu. Temat niby czytelny dla każdego „Akademia lokalnego animatora aktywności seniorów”, ale nie było ani lekko, ani łatwo choć przyjemnie. Celem było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów animowania działalności edukacyjnej dla seniorów na szczeblu lokalnym. 
Tematyka obejmowała:
  • Organy wewnętrzne w NGO’s (zadania walnego zebrania zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy).
  • Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s (statut i dostosowanie go do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach; sprawozdawczość; odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa; zmiany dot. RODO; zatrudnienie w NGO’s; umowy o dzieło i zlecenia, TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO – terminy składania sprawozdań ulgi podatkowe itp.
  • Pozyskiwanie środków na działalność statutową (źródła pozyskiwania; zasady konstruowania wniosków o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczanie projektu, pomoc finansowa z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Czas wypełniony był po brzegi wykładami - nawet czasem miałyśmy już wyprane mózgi i tak zwany koniec przyswajania wiedzy, ale sytuację ratował pan KUCHARZ, który karmił nas po królewsku regenerując strawą nasze wycieńczenie ogólnoustrojowe. 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i na następne piszemy się już dzisiaj. 

Małgorzata Kaznowska


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków, 
rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021 
połączone z występem chóru Cantabile Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku


Zebranie odbędzie się  
UWAGA! zmiana terminu i miejsca Zebrania.
 
Aktualny termin i miejsce: 
WTOREK, 29 września, godz.16.15, drugi termin:16.30, Sala Obrad w Urzędzie Miejskim
.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium WZC- przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2019 –skarbnik Zofia Chuda.
6. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2019/2020 –prezes Elżbieta Szarawara
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2019/2020 – przewodnicząca Izabela Mateja.
8. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
9. Podjęcie uchwał dotyczących przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok akademicki 2019/2020.
11. Przedstawienie planu pracy na rok akademicki 2020/2021 – wiceprezes Krystyna Wojdyła.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Koncert chóru Cantabile – pieśni ludowe „Na swojską nutę”.

Przypominamy, że udział w WZC jest statutowym obowiązkiem Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum ogłasza się drugi termin na 28.09.2020 r., godz.14.00. Proszę o punktualne przybycie.

 

Uwaga!
W związku z sytuacją epidemiczną ewentualna nieobecność na Walnym Zebraniu będzie uznana za usprawiedliwioną. Zgodnie z zapisami §22 Statutu uchwały Walnego Zebrania ogłoszonego w drugim terminie będą uznane za prawomocne niezależnie od liczby członków biorących udział w zebraniu.

Informuję, że od 01 października rozpoczynamy zajęcia: aerobik w wodzie, gimnastyka z elementami jogi, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne- terminy tych zajęć bez zmian.
Gimnastyka z elementami tańca, lektorat języka angielskiego - po uzgodnieniu terminu. 
Terminy wykładów zostaną ustalone w możliwie najbliższym terminie - po odwołaniu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią.

Prezes Zarządu
Elżbieta Szarawara


Komunikat 
Zapisy na nowy rok akademicki 
przyjmowane będą od 21 września w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11-13 
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Orkana 47.Minione wydarzenia roku akademickiego 2019/2020